The Face Shop

Thực hiện các chiến dịch Quảng cáo trên Facebook nhằm xây dựng & nâng cao nhận thức thương hiệu.
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án The Face Shop
Thông tin tổng quan, khó khăn và kết quả đạt được của dự án The Face Shop

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?