Ngân hàng ACB

Chí Doanh tư vấn kiến trúc hạ tầng, góp phần hỗ trợ Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu xây dựng thành công Data Platform riêng với dịch vụ Platform Development
Sự hợp tác thành công giữa Chí Doanh và ngân Hàng ACB trong việc xây dựng hệ thống ngân hàng trực tuyến, nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Chí Doanh tư vấn giải pháp phát triển nền tảng cho ngân hàng ACB để xây dựng hệ thống ngân hàng trực tuyến.
Ngân Hàng ACB hợp tác cùng Chí Doanh phát triển hệ thống ngân hàng số với dịch vụ platform development.
  • Dự án phát triển nền tảng dữ liệu riêng (data platform, data lake) của ACB ra đời với mong muốn sử dụng nền tảng này để xây dựng các sản phẩm nội bộ cũng như sản phẩm cho khách hàng của ngân hàng.

    Trong dự án này, Chí Doanh (CB/I Digital) có nhiệm vụ hỗ trợ tư vấn về kiến trúc hạ tầng Private Cloud trên Open Stack cho ngân hàng, đảm bảo dự án hoàn thành trọn vẹn, đúng tiến độ.
  • Dữ liệu của ngân hàng (ACB data) bị phân tán khá nhiều. Dữ liệu của mỗi loại hình sản phẩm nội bộ và sản phẩm cho khách hàng lại riêng biệt, không đồng nhất. Data không real-time, chủ yếu phục vụ cho roadmap trong tương lai sử dụng vào AI và Machine Mearning.
  • Chí Doanh (CB/I) đã xem xét, phản biện tài liệu thiết kế, kiến trúc hạ tầng của ACB và đưa ra các đề xuất tư vấn về kiến trúc, giải pháp kết nối với third-party, đồng thời, theo dõi, giám sát quá trình kết nối, triển khai này, đảm bảo tiến độ và kết quả của dự án.
  • Hỗ trợ dự án của ngân hàng xây dựng thành công data platform của họ đúng tiến độ

Sẵn sàng hợp tác với Chí Doanh?